ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

 1. Opdrachtnemer – Green Writing en al haar geregistreerde handelsnamen, vertegenwoordigd door de eigenaar van Green Writing en de eventuele derden met wie zij opdrachten deelt.

 2. Opdrachtgever – Particulier of onderneming die tegen betaling gebruik maakt of beoogt gebruik te maken van de diensten en/of materialen van Green Writing.

 3. Offerte – Elk mondeling of schriftelijk aanbod van Green Writing om een opdracht te vervullen voor de opdrachtgever.

 4. Materialen – Alle door Green Writing in het kader van de opdracht ontwikkelde trainingen, presentaties, artikelen, boeken, rapporten, adviezen, resultaten, databanken, presentaties, opdrachten en andere digitale of stoffelijke objecten.

 5. Tussenpartij – Online portaal via welke opdrachten kunnen worden verkregen.

 6. Gefaciliteerde personen – Mensen anders dan de opdrachtgever aan wie een dienst wordt geleverd middels een opdracht, bijvoorbeeld in het geval van een bedrijfstraining of communitymanagement.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Green Writing diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan de opdrachtgever levert, behalve indien de opdracht verkregen is via een tussenpartij die werkt met een eigen modelovereenkomst die deze voorwaarden overschrijft.

 2. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

3. Totstandkoming van de opdracht

 1. Een offerte van Green Writing is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte is geldig tot de datum zoals opgenomen in de offerte. Aanpassingen van de lopende offerte kunnen door de opdrachtgever worden verzocht tot het einde van de looptijd van de offerte.

 2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot de offertedatum aan Green Writing is verstrekt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Green Writing is verstrekt. Green Writing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

 3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door Green Writing uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en Green Writing toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

 4. Na ondertekening van de offerte en/of opdrachtbevestiging kunnen tekstuele opdrachten zoals vertalingen, copywriting, redactiewerk en scientific editing niet meer worden geannuleerd.

 5. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kan volledige annulering tot een week voor aanvang van een coachingssessie kosteloos. Bij annulering minder dan een week van tevoren wordt 50% van de sessie in rekening gebracht. Bij niet komen opdagen op de sessie wordt het volledige bedrag van de sessie in rekening gebracht. Een uitzondering geldt indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek.

 6. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, kan volledige annulering tot een maand voor aanvang van een training of lezing kosteloos. Bij annulering binnen een maand voor de startdatum wordt 25% van het trainingsbedrag in rekening gebracht, voor annulering binnen twee weken voor de startdatum 50% en voor annulering binnen een week voor de startdatum 75%. Een uitzondering geldt indien Green Writing wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk wetboek.

4. Rechten en verplichtingen van Green Writing

 1. Green Writing zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde doel niet kan worden gegarandeerd.

 2. Green Writing heeft het recht externe partijen in te schakelen bij de uitvoering van tekstuele opdrachten. Hierover wordt met de opdrachtgever gecommuniceerd. Ook heeft Green Writing het recht om deze externe partijen te vervangen. Green Writing zal zich inspannen om vervanging in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zo veel mogelijk te waarborgen.

 3. Green Writing en de opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten en omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Green Writing en de opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na de voltooiing van de opdracht op de hoogte brengen.

 4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig is van de opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Green Writing staat of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Green Writing het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Green Writing zal in het geval van een gestremde of stopgezette samenwerking in geen geval in het openbaar verhaal halen, zoals op haar website of via Twitter.

5. Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat:

 1. Green Writing tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Green Writing voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft.

 2. alle voor de opdracht relevante feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van de opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Green Writing worden gemeld, zodat Green Writing daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden.

 3. de bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.

 4. Green Writing gevrijwaard blijft van aanspraken van derden (ingeschakeld door Green Writing inbegrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 5. Green Writing en de door haar ingeschakelde derden gevrijwaard blijven van van en schadeloos gesteld worden voor alle mogelijke vorderingen aan het adres van de opdrachtgever, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daaronder vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Green Writing verrichte werkzaamheden.

6. Aanpassing van de inhoud van de opdracht

 1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

 2. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van de (inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van de opdrachtgever of andere omstandigheden aan de kant van de opdrachtgever, zal Green Writing het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening brengen.

7. Duur en beëindiging van de opdracht

 1. De opdracht wordt aangegaan voor een vooraf overeengekomen duur en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond. Na deze overeengekomen duur kan worden overgegaan tot een nieuwe opdracht, welke ook een uitbreiding van of voortbouwing van voorgaande opdracht kan betreffen.

 2. De opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door de opdrachtgever in het kader van de opdrachtgever verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever.

 3. Green Writing zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Green Writing, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen aan de opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door de opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

 4. Beide partijen hebben het recht om de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

 5. De opdrachtgever zal in het geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Green Writing tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan de opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

 6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surseance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaatsvindt of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Green Writing is in geval van ontbinding tegenover de opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

8. Tarieven en kosten

 1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Green Writing worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt Green Writing eenmaal per maand een (voorschot)factuur. In geval van levering van producten en coaching wordt bij levering daarvan een factuur verzonden.

 2. In de tarieven van Green Writing en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis- en verblijfskosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 3. Voor producten zijn de prijzen uit de offerte van toepassing. De kosten van derden die Green Writing ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.

 4. Alle prijzen en tarieven in de offerte zijn exclusief BTW. Tussentijdse veranderingen die Green writing noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing worden maximaal eens per jaar doorberekend aan de opdrachtgever.

9. Betaling

 1. De opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Green Writing steeds uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen op het door Green Writing aangegeven rekeningnummer tenzij anders is overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging.

 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Green Writing de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 3. Green Writing heeft het recht, alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, om volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Green Writing aannemelijk is dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen. Green Writing heeft bovendien het recht haar werkzaamheden op te schorten tot aan de betaalverplichting is voldaan.

10. Aansprakelijkheid

 1. Green Writing en de door haar ingeschakelde derden zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

 2. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Green Writing en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Green Writing voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van de opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Green Writing in het kader van de opdracht in de laatste drie maanden vóór het ontstaan van de schade van de opdrachtgever heeft ontvangen.

 3. Green Writing en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Green Writing en de in het kader van de opdracht ingeschakelde derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

 4. De aansprakelijkheid van Green Writing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Green Writing onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stellende, en indien Green Writing ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Green Writing in staat stelt adequaat te reageren.

 5. Green Writing is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Green Writing.

 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van Green Writing.

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Green Writing meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Green Writing vervalt door het enkele verloop van drie kalendermaanden na het ontstaan van de vordering. 

11. Intellectuele eigendomsrechten

Paragraaf 11 is alleen van toepassing op door Green Writing ontwikkelde eigen materialen, zoals eigen teksten, blogs en cursussen.

 1. Tenzij Green Writing en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Green Writing volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten die rusten op de materialen.

 2. Green Writing verleent aan de opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat de opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Writing is het de opdrachtgever niet toegestaan om de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van de personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers. Dat zijn dus niet, in het geval van een training of lezing, de toehoorders die zelf geen opdrachtgever waren.

 4. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Green Writing de opdrachtgever niet toegestaan om de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, het politiek lobbyen, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

12. Slotbepalingen

 1. De partijen zullen gedurende een periode van een jaar na voltooiing van de opdracht door de opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

 2. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. De partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat de partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Green Writing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft. Niettemin heeft Green Writing het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Laatste wijziging: 1 april 2020